Uniola latifolia – plochoklásek ozdobný

viz Chasmanthium latifolium

Category: